ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﻮﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ 

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﺼﻮﺏ 31/4/1394 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﻓﺎﺗﺮﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

«قوامی»عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

ـ بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات دو بخشی شده و همه معافیت‌های مالیاتی برداشته می‌شود.

ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد 9 درصد تبدیل به دو نرخ 6 درصد برای کالاهای اساسی و 12 درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود.

 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از امسال صاحبان مشاغل در خرداد اظهارنامه مالیاتی را ارایه خواهند کرد . 

سید کامل تقوی نژاد در این رابطه افزود: در سال های قبل صاحبان مشاغل و عمده اشخاص حقوقی و مالکان املاک اجاره‌ای مکلف بودند تا پایان تیر اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند که این موضوع هم برای مردم ایجاد مشکل می کرد و هم در سازمان امور مالیاتی با ازدحام مواجه می شدیم. 

ﺭﮐﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻋﺪﻡ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﯾﮑﯽ یکی ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﺎیتخت ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭼﺎﭖ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺭﯾﯿﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ : ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﯿﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ 2 ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ‌ ﺑﻮﺩﻩﺍﯾﻢ .

ﺭﺿﺎ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻓﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺭﮐﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ 5 ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﻮﺍ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ .

در کنار دادگاه ویژه مالیاتی پلیس مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم برای کنترل مودیان به منظور جلوگیری از فرار است.

به این ترتیب بر اساس ماده ۱۸۱ اصلاحیه، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با ھدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

شرکت رهام برگه در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲ به شماره ثبت: 57670 آغاز به فعالیت نمود. این شرکت باتوجه به تغییرات دنیای امروز و اینکه دیگر کارخانجات با وسعت زیاد و دستگاهای فراوان لزوما جنس باکیفیت و قیمت مناسب ارایه نمیدهند وهمچنین اعتقاد به شعار<کوچک زیباست> که در دنیای کسب و کار امروزه رشد چشمگیری در دنیا داشته است براین باور شدکه بجای پرداختن به راه اندازی کارخانه برش که امری بسیار پر هزینه میباشد و هزینه های بسیاری را به کارخانه های کاغذ تحمیل میکند و باعث بالارفتن قیمت تمام شده آنها میشود این امررا برون سپاری کرده وتمرکز خود رابه نوع بسته بندی و یک سری اقدامات در راستای کاهش هزینه های بسته بندی و همزمان ارتقای آن برای استفاده مطلوب ترو محافظت بهتر از کاغذها معطوف نمود واین امر منجر به پایین آوردن قیمت تمام شده وارایه کاغذ با کیفیت عالی وقیمت مناسب گردید.

  • مدیرفروش: محمد جواد کرمانی
  • 09126897400
  • Rohampaper@yahoo.com
  • Rohampaper@
  • Rohampaper@
  • Rohampaper@
  • Rohampaper@

رهام به معنی شکست ناپذیر و نام پهلوانی ایرانی در قدیم است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به رهام برگه می باشد.

طراحی و اجرا: ارتباط گستران پویا